Tjejer mellan 16-18 sökes för deltagande i studie

posted in: Uncategorized | 0

Hej,

Är du tjej mellan 16–18 år med ADHD och/eller ASD som har eller har haft kontakt med Socialtjänsten och är/eller har varit placerad på ett boende utanför hemmet?

Med det här brevet vill jag bjuda in dig till att delta i min masteruppsats som handlar om unga tjejer med ADHD* och/eller ASD**. Uppsatsen och studien kommer att göras av mig, Jessica Dannefalk, som är mastersstudent vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Min handledare är Kari Trost, docent på Stockholms universitet.

I uppsatsen/studien kommer jag att undersöka vilka möjligheter tjejer med ADHD och/eller ASD perspektiv på deras utredningar och beslut hos Socialtjänsten och socialsekreterare. Studien kommer att grunda sig i intervjuer med socialsekreterare och tjejer med ADHD och/eller ASD som har varit i kontakt med Socialtjänsten i samband med utredningar och beslut enligt LVU***.

Jag vill därför bjuda in dig till att delta i denna studie.

Ett deltagande i studien innebär:

  • Att delta i en intervju med mig som kommer att bestå av en muntlig del och en kort enkätdel. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon eller surfplatta.
  • Intervjun kommer att ta ungefär 30–45 minuter.
  • Att intervjusvaren kommer användas av mig i min masteruppsats som senare kommer att publiceras på Stockholms Universitet plattform DiVA för ett lärande syfte.

Varför är deltagande värdefullt?

Dina svar kommer att bidra till mer kunskap och förståelse för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som befinner sig i svåra livssituationer. Svaren kommer även bidra till mer kunskap om hur det ser ut när barn och unga som behöver hjälp av samhället. Deltagandet är viktigt för att kunna bidra till ny kunskap utifrån olika perspektiv. Du som medverkar bestämmer själv vad du vill delta i och kan när som helst avsluta ditt deltagande, ditt deltagande kommer att vara helt anonymt.

*ADHD – Attention, Deficit, Hyperactivity Disorder.

**ASD – Autism Spectrum Disorder.

***LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om du vill delta eller har andra frågor  om studien maila gärna mig på:

jeda5008@student.su.se